VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

kreativum s.r.o., IČ: 25297805, se sídlem U Krematoria 2622, 530 02 Pardubice (dále jen prodávající).

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u prodávajícího objednala zboží prostřednictvím e-shopu.
 3. E-shopem se rozumí webová aplikace, která je dostupná v síti Internet, a to prostřednictvím webové adresy https://tucoglidisova.store, jejíž hlavní funkcí je zobrazení, výběr a objednání zboží kupujícím.
 4. Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli věc nabízená prodávajícím k prodeji kupujícím prostřednictvím e-shopu, přičemž se jedná výhradně o umělecké předměty (originální malby, autorské výtisky maleb, ostatní autorem designované předměty), jejichž autorem je Veronika Tucoglidisová.
 5. Spotřebitelem se rozumí takový kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 1. Nabízené zboží na webových stránkách https://tucoglidisova.store je pro kupujícího příležitostí, jak zaslat prodávajícímu nabídku na uzavření kupní smlouvy.
 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě prodávajícím potvrzené elektronické objednávky.
 3. Potvrzení objednávky je zasíláno automaticky na e-mail kupujícího.
 4. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího.
 1. Předmětem kupní smlouvy je zboží umístěné nabídce autorského e-shopu na adrese https://tucoglidisova.store.
 2. Zboží – originální umělecký předmět je vždy řádně označen. V takovém případě je součástí dodávky také certifikát pravosti vystavený a podepsaný autorem.
 3. Koupí zboží nepřechází na kupujícího oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě.
 4. Kupující dále není oprávněn zboží jakkoli reprodukovat, upravovat, měnit, spojit jej s jiným autorským dílem nebo zařadit do díla souborného.
 1. Kupní cena zboží zveřejněná na e-shopu je konečná. Cena nezahrnuje dopravu. Cena za dopravu bude připočtena ke kupní ceně, to však neplatí v případě, že si kupující zvolí metodu dodání: osobní odběr.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží, která je zveřejněna ne e-shopu. Změnu ceny zboží nelze provést po uzavření kupní smlouvy.
 1. Zboží může být dodáno těmito způsoby:
 • Osobní odběr v místě sídla prodávajícího.
 • Zaslání kupujícímu prostřednictvím služby Zásilkovna (podrbonosti naleznete na adrese: https://www.zasilkovna.cz). V případě, že si kupující vybere tento způsob dodání zboží, bude mu doručeno na nejbližší výdejní místo, podle jeho fakturační adresy.
 1. Platbu za zboží lze provést:
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, přičemž platební informace budou kupujícímu zaslány na jeho emailovou adresu.
 • v hotovosti – při osobním odběru.
 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců, je-li kupující podnikatelem.
 2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 24 měsíců, je-li kupující spotřebitelem
 3. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě.
 4. Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího elektronicky na emailové adrese veronika@tucoglidisova.store, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
 5. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma kupujícího, kontaktní údaje, popis vady. Ve snaze předcházet zbytečně vynaloženým nákladům, jak na straně kupujícího, tak na straně prodávajícího je vhodné, aby spolu s popisem vady zaslal kupující fotodokumentaci dané vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude poskytovatel reklamaci posuzovat.
 6. Kupující neodešle reklamované zboží dříve, než dostane pokyn od prodávajícího, jak zboří řádně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození.
 7. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s kupujícím na jiné lhůtě.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě, že vadu sám způsobil nebo před převzetím zboží věděl, resp. byl upozorněn na to, že zboží trpí vadou.
 9. Převezme-li kupující zboží, které bylo poškozeno při přepravě, bude reklamace řešena přímo s přepravcem.
 10. Pro případ vracení zboží dle tohoto článku je kupující povinen zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Náklady na dopravu vraceného zboží nese kupující. Kupující je zároveň povinen zásilku pojistit.
 1. V případě, že je kupující spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím e-shopu, odstoupit bez uvedení důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 2. Kupující, který není spotřebitelem může od smlouvy odstoupit pouze ze zákonných důvodů.
 3. Pro případ vracení zboží dle tohoto článku je kupující povinen zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.
 4. Náklady na dopravu vraceného zboží nese kupující. Kupující je zároveň povinen zásilku pojistit.
 1. S ohledem na skutečnost, že některé prodávajícím nabízené zboží, zejména originální malby či kresby, jsou k dispozici pouze jako 1 ks, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od uzavřené, to pro případ, že si dané zboží objedná více kupujících současně, tzn. zboží není možné objektivně dodat.
 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující neuhradí cenu za zboží do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy (v případě, kdy bude zboží zasíláno kupujícímu prostřednictvím služby Zásilkovna), nebo si kupující do 7 dnů od uzavření smlouvy zboží nevyzvedne (v případě osobního převzetí).
 1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.
 2. Prodávající a kupující se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.
 1. Veškerá písemná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.
 2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
 2. Kupující objednáním služby stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
 3. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
 4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6.4.2019. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí všeobecné obchodní podmínky.